HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow Nieuwsbrief20161201
Nieuwsbrief20161201
..
HCC-Beleggen-Nieuwsbrief-logo.gif
December 2016
..

CoSA en Dividend Herbeleggen
Bron: HCC Beleggen CoSA-werkgroep
HCC-CoSA-logo312x128.gif

Dit is het laatste artikel in onze serie waarin we de verschillende beleggingsmethoden bespreken die wij hebben ontwikkeld.
Deze keer besteden we aandacht aan Dividend Herbeleggen.


Dividend Herbeleggen
Deze beleggingsmethode gaat er van uit dat uitgekeerd dividend wordt gebruikt voor de aankoop van meer aandelen in het bedrijf. Deze methode is geschikt voor vermogensvorming op de zeer lange termijn van minstens tien jaren, bijvoorbeeld ten behoeve van een aanvullend pensioen. CoSA zoekt naar bedrijven die liefst tien of meer jaren bestaan en beursgenoteerd waren en zijn. CoSA stelt minder hoge eisen aan de koersgroeisnelheid, omdat het om lange termijnen met laag risico, stabiele groei en dividenden gaat. Het zijn aandelen van volwassen bedrijven, die gedurende vele jaren tot heden hebben bewezen stabiele groei te kunnen realiseren met redelijke groei en overeenkomstig groeiende dividenduitkeringen. Het ten opzichte van elkaar hoge waarden hebben van de zgn. correlatiecoëfficiënt is een maat voor de stabiliteit van de groei. CoSA baseert de beoordelingen op zoveel mogelijk beschikbare tot maximaal tien historische boekjaren. Dat is een belangrijke voorwaarde.

Evenals voor de methode Dividendgroeibeleggen gebruiken wij een aantal basisgegevens uit de jaarverslagen van de laatste 10 jaar die de basis vormen voor het selecteren van koopwaardige aandelen.
 • De Omzet en de Nettowinst;
 • Per aandeel de Nettowinst, het Dividend en de Vrije Kasstroom;
 • Bedrijfskenmerken, zoals meerjarige schulden, vrije kasstroom, K/W en W/EV.
Uit deze basisgegevens leiden we weer kengetallen af die in de selectieprocedure worden gebruikt. Zie hiervoor aan het einde van dit artikel. Aan de hand van een DividendHerbeleg aandeel bespreken we enkele relevante kengetallen. Als voorbeeld van een DH-aandeel (=DividendHerbelegaandeel) kiezen we Union Pacific Corporation, een zeer groot spoorwegbedrijf in de USA
 • Union Pacific Corporation zien we in het hier afgebeelde deel van de wekelijks geactualiseerde CoSA-rangtabel op de vierde plaats. Slechts de voor DH-aandelen meest relevante kenmerken worden hier getoond. Van de 520 in de huidige CoSA-verzameling voorkomende aandelen blijken momenteel 31 DH-aandelen bovenin de ranglijst koopwaardig te zijn. De tien hier getoonde DH-aandelen zijn de meest koopwaardige.
 • Het kenmerk, dat de plaats in de ranglijst bepaalt, is de SJHR, het samengesteld jaarlijkse procentuele herbeleggingsrendement. De SJHR wordt berekend met behulp van de geprognosticeerde herbeleggingswaarden in de vijf boekjaren volgend op de historische boekjaren. In de SJHR wordt de opbrengst van de koerswinst en de herbelegde dividenden getalsmatig uitgedrukt.
cosa-fig1-20161108.png
 • Union Pacific Corporation verzorgt de infrastructuur en het vervoer van reizigers en vracht in 23 staten van West-Amerika. Het bedrijf bestaat sinds 1863 en de spoorwegen hebben een totale lengte van ruim 50.000 km. Het is minstens vanaf 1980 beursgenoteerd op de NYSE.
 • De afgebeelde CoFA-grafiek laat zien, dat de groei van de omzet en WpA stabiel is en redelijk gelijk oplopen, hetgeen vertrouwen voor de (nabije) toekomst rechtvaardigt. De R-kwadraten van omzet en WpA in de tabel hierboven bevestigen dat. We zien ook, dat de W/EV, de meerjarige schuld (%LS), de CFpA, de K/W, de WpA-groei en de het uitkeringspercentage t.o.v. de nettowinst (Payout) goede tot zeer goede cijfers hebben.
cosa-fig2-20161108.png
 • De dividenduitkeringen, DpA, groeiden gedurende 10 historische boekjaren gemiddeld met 25,7 %/jr en hebben een R^2 = 0,99, zodat de dividenduitkeringen een stabiele inkomstenbron zijn. Wel zal de dividendgroei in de jaren na 2016 wat moeten afnemen om, meer dan tot nu toe het geval was, gelijk met de WpA op te lopen.

Conclusie: Bij koop van een DH-aandeel voor de lange termijn gaat het niet primair om hoge WpA- en omzetgroei, maar om dividenduitkeringen met een aantrekkelijk samengesteld jaarlijks procentueel dividendrendement, SJHR, nu 7,0 %/jr. Omdat de omzet en winst van Union Pacific voor een belangrijk deel bestond uit vervoer van steenkolen en dat de laatste jaren is afgenomen, zal er een wijziging in het beleid van het bedrijf noodzakelijk zijn. Amerikaanse beleggers hebben er meerdere artikelen over geschreven, w.o. Visie op groei na het derde .kwartaalrapport. 
Alles bij elkaar genomen is Union Pacific terecht op een hoge koopwaardige plaats in de ranglijst terecht gekomen.

Betekenis afkortingen:
TR = Total Return = Prognose rendement/jr uit koerswinst en dividend komende 5 jaar.


Het koersdoel over 5 jaar is de prognose voor de hoogste koers over 5 jaar.
W/V-ratio = De verhouding tussen de verschillen van de recente koers


* met de (berekende) hoogste koers en


* met de (berekende) laagste koers in de periode van - 5 tot + 5 boekjaren.
W/EV = (RoE) De winst t.o.v. het eigen vermogen in het laatste boekjaar.
%LS = (Debt/Equity)    LS/(LS+EV) in het laatste boekjaar (LS=Langlopende schuld).
R^2 = De R-kwadraat; een maat voor de gemiddelde afwijkingen t.o.v. de groeilijnen.
K/W = De verhouding van de koers t.o.v. de winst per aandeel (WpA).
CFpA = (Vrije kasstroom per Aandeel) Als alle CFpA de laatste 5 boekjaren ≥ 0 dan zien we de CFpA van het laatste boekjaar, anders de laagste in die boekjaren.
Omzetgr% = Op basis van historische data berekende groei% van de Omzet
WpAgr% = O.b.v. historische data berekende groei% van de Winst/aandeel
SJDR% = Samengestelde Jaarlijkse Dividendgroei Rendement, volgens DG methode.
Gem. Payout ratio = Gemiddelde van Dividend/aandeel als percentage van Winst/aandeel over de
laatste 5 historische boekaren.
Voor elk kengetal hebben we grenzen geformuleerd waaraan het kengetal moet voldoen om het aandeel op grond van dat kengetal als koopwaardig te mogen beschouwen. In de Rangtabel kleurt de desbetreffende cel dan bruin. Vervolgens krijgt een aandeel alleen dan een Koop-oordeel als het voor alle kengetallen koopwaardig is.
Voor de DG- kengetallen zijn de grenzen:
SJDR ≥ 3,5% Actueel div. rend. ≥ 2,0% R^2 DpAgroei ≥ 0,97 CFpA > 0 DpAgroei ≥ 5%
Omzetgroei% ≥ 0% WpAgroei% ≥ 2% Aantal Dividendcijfers ≥ 5 20% ≤ Gem Pay-out ≤ 75%

Werkgroep CoSA
Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter:Jan van der Meulen via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken   U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling. 


Het kan nog 11% rendement op obligaties!
Bron:  Willem Okkerse
Willem-Okkerse-120x160.jpg

Willem D. Okkerse
(1946) is CEO van het OK-Score Institute in Rotterdam en Brussel.
Hij begon in 1995 na in 1989 cum laude zijn MBA te hebben behaald aan een PhD onderzoek dat in 2000 de OK-Score ® opleverde. Voordien was hij voorzittend partner van een adviesgroep gespecialiseerd in strategie en corporate finance en bekleedde gedurende 1995-2000 o.a. de functie van CFO van de milieu organisatie Green Cross van Mikhail Gorbachov. Tevens was hij gastdocent aan de Universiteiten van Delft en Leuven alsmede de Hogeschool van Arnhem en lid van de Raad van Advies van de Hogeschool van Amsterdam

Het heeft dit jaar behoorlijk gestormd op de Duitse beurs voor MKB-obligaties, de Mittelstandsmarkt.
We bedoelen daarmee in het bijzonder een reeks probleemgevallen zoals de schroothandelaar Scholz, de producent van houten brandstofkorrels German Pellets, de Oost-Europese exploitant van landbouwgrond KTG Agrar en tenslotte de Hambur­gse zee­vracht­vervoerder Rickmers.
Allemaal zijn ze in zwaar weer terecht gekomen.
De OK-Score was echter onverbiddelijk. Al de obligaties van Scholz, KTG Agrar en Rickmers werden afgewezen! Zo is tijdig voorkomen dat we op de klippen zijn gelopen.


Mittelstandsmarkt
De uitgifte van leningen op de Mittelstandsmarkt, de beurs voor leningen voor het Duitse midden- en kleinbedrijf, heeft sinds 2011 een vlucht genomen.
Dat jaar zitten we nog midden in de kredietcrisis en banken hebben hun kredietkraan dichtgedraaid. Onder­ne­mingen zitten ondertussen te springen om nieuw kapitaal onder het mom dat ze hun groei of uitbreiding willen financieren. In werkelijkheid kraken hun balansen.

Het is niet een tekort aan vreemd vermogen, maar een tekort aan eigen vermogen dat de bedrijven parten speelt. Beleggers hebben dit niet door en zijn verblind door de relatief hoge coupons van zeven tot negen procent. Klinkende namen, langdurige aanwezigheid in het straatbeeld; beleggers denken dat imago gelijk staat aan een goudgerande financiële status.

De laagdrempelige instap middels coupures van duizend euro maakt ze ook nog eens aantrekkelijk voor particuliere beleggers. De dalende rente in de jaren die erop volgen maakt de lokroep van de hoge couponvergoedingen alleen maar sterker.

Helaas is het op de MKB-markt niet allemaal botertje tot de boom en door de aanhoudende kredietcrisis vallen er steeds meer lijken uit de kast. Medio 2016 blijkt dat 40 van de 160 obligaties op de Mittelstandsmarkt in de problemen zit. Een kwart van de getroffen bedrijven heeft noodgedwongen de betaling van de rente gestaakt of opgeschort. Dit laat vanzelf zijn sporen in de koersen achter.

Rickmers Holding AG
Laten we als voorbeeld de obligaties van de Duitse zeevervoerder Rickmers Holding eens onder de loep nemen. In mei 2013 kondigt de onderneming een vijfjarige lening aan met een rentevergoeding van 8,875% per jaar. Instappen?

Het familiebedrijf Rickmers kan bogen op een lange traditie in de scheepvaart. Inmiddels beschikt het bedrijf over 120 schepen die, deels in eigendom, deels geleased aan derden, actief zijn in zowel zware ladingen als containervervoer. In ons eerste oordeel komen wij al tot de conclusie dat Rickmers averij zal oplopen. ‘De vooruitzichten van Rickmers zijn niet realistisch.’ De OK-Score uitkomsten zijn zelfs onthutsend. Reeds vier jaar achtereen de allerslechtste OK-Klasse 10. ‘Onverbiddelijk, afgewezen. Ook omdat uit de jaarrekening een bedrag van 50 tot 80 miljoen niet te traceren valt. Alle mooie woorden ten spijt is dit een tent met een bak schuld, een schuld die in de toekomst niet meer te financieren valt. Ondanks het mooie coupongebaar zou ik deze kruik aan mij voorbij laten gaan.’ zo luidde ons advies.
Rickmers-Holding720x360.png
De eerste anderhalf jaar lijkt er nog geen vuiltje aan de lucht en wordt de rente op de obligatie netjes uitbetaald, maar dan. In november 2014 zitten de banken en Rickmers met elkaar om tafel om de schuld te herstructureren. Kort daarvoor had Rickmers de bestaande lening nog met 25 mln euro opgehoogd naar 275 mln euro. Beleggers worden zenuwachtig en doen de obligaties in de verkoop.

Nadat Rickmers in januari 2015 een geruststellende update geeft over de positieve onderhandelingen met de banken, herstellen de obligaties zich. Begin april verhoogt het Duitse ratingbureau Creditreform de kredietstatus van Rickmers zelfs nog met een frutseltje, van CCC+ naar B-.

Eind november 2015 laait de veenbrand weer op. Rickmers moet 300 miljoen euro afboeken. De onderneming houdt vol op schema te liggen, maar als in januari 2016 de obligaties opnieuw een schuiver maken komt Rickmers met een inderhaast opgesteld persbericht: ondanks de moeilijke marktomstandigheden is er niets aan de hand, alles is onder controle.

In 2016 ziet de zeetransportsector zich geconfronteerd met voortdurende stagnatie van de wereldwijde handel. Daarbij doet overcapaciteit de industrie de das om. Eind augustus vraagt de grootste reder van Zuid-Korea, Hanjin, surseance van betaling aan, enkele dagen later gevolgd door een faillissement. Als vlak daarna de Singaporese dochter van Rickmers de rentebetaling op een obligatie opschort, belandt ook de obligatie van Rickmers zelf op een nieuw dieptepunt.

Wat voor de obligaties Rickmers geldt, geldt ook voor de meeste andere leningen. Door de snelheid waarmee de dalingen zich voltrekken hebben beleggers geen tijd om nog weg te komen, met alle financiële drama’s van dien.

Inmiddels staat het OK-Score Wereld Rente Dividendfonds (beleggend in Bonds) voor dit jaar op 11% rendement.

Bovenstaand verhaal is de bewerking van Willem Okkerse van een recent artikel van  Ron Boer, partner Het Effectenhuis Commissionairs in Amsterdam. 


Hcc Beleggen interessegroep Noordbeleggen
groep Noordbeleggen is gestart in maart 2006 rond het beleggingsprogramma Vestics.Noordbeleggen
Inmiddelszijn wij verder gegaan in de boeiende wereld van het beleggen.
Zo doen we onze beleggingen op individuele basis en komen zo'n vijf keer per jaar bijeen. Het zijn 'interactieve' bijeenkomsten waarin nieuwtjes en ervaringen onder het genot van een kopje koffie worden uitgewisseld.
Naast het bespreken van het vaste onderwerp: de 'echte' portefeuille, komen ook onderwerpen als: ervaring met broker software, handelssystemen, indicatoren, werking van opties/turbo's enz aan bod.
Met als rode draad:
 • Selecteren van Aandelen.
 • Selecteren van Opties.
 • Werking en selectie van Turbo's
 • Selecteren van Beleggingsfondsen
Benieuwd? Kom kom gerust een keer kijken of het iets voor je is. Mail voor meer info naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken


Dividenden een veel te grote verleiding
Bron:  Ronald Kok, Analist.nl
rupertrucker120x160.jpg


De hype rondom dividendaandelen is al jaren zeer misplaatst.
Beleggers trappen jaarlijks nog en masse in de meest bekende value trap die er in beleggingsland te vinden is.
Dit zijn de sceptische woorden van fondsmanager Rupert Rucker van Schroders


Focus niet alleen op dividendrendement
”En natuurlijk levert het dividendrendement op de langere termijn zeer significant deel van het totaalrendement op” zo stelt Rucker. ”Maar beleggers lijken maar al te vaak verleid te worden door relatief hoge dividendrendementen, maar dit is doorgaans niet voor niets” zo waarschuwt hij.

Het is volgens hem zeer kort door de bocht en roekeloos door puur naar de hoogtes van de dividendrendementen te kijken. Voorbeelden van rampscenario’s zijn er te over volgens hem waar bij hij onder andere naar de drama’s rondom Tesco en KPN verwees.

Dividendpaniek is goed koopmoment
Waar beleggers vaak en masse naar de nooduitgang rennen als een bedrijf aankondigt om haar dividend te verlagen of zelfs in te trekken reageert Rucker vaker precies andersom. Hij noemt dividendverlagingen of dividendstakingen zelfs hele goede koopmomenten omdat dan als het ware de aandelen vaak massaal gedumpt worden. Hij noemt dit zelfs een ‘perfect storm’ omdat 1 bedrijven de tering naar de nering zetten en flink aan kosten gaan besparen en 2 dat beleggers het aandeel flink dumpen op de markten.

Beleggers moeten echter wel een langere adem hebben want volgens Rucker duren saneringsperiodes bij bedrijven toch zeker zo’n 5 jaar.

Als voorbeeld hiervan noemt hij Tesco dat jaren terug zwaar in de problemen kwam, daardoor haar dividend stopte en waardoor het aandeel dus ook omlaag kelderde. Na verloop van tijd kwam er het herstel en bleek het leed alweer gauw geleden en werden ook de dividendbetalingen weer hervat.
analist.nl200x42.gif

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken 


Particuliere beleggers delen flink tik uit aan experts.
Bron:  Corné van Zeijl, Actiam
cornevanzeijl-LI-120x160.jpg

Het optimisme is weer helemaal terug.
Dat komt vooral door het enthousiasme wat de Trump plannen te weeg hebben gebracht.
Ook december is meestal wel een goede maand.

NB de gestegen rente, met name in de US, kan natuurlijk ook wel een dingetje worden.

Met de overwinning van Trump is het optimisme onder de experts weer terug. De fiscale stimulansen van Trump zullen goed zijn voor de economie en de beurs. Daarnaast is december meestal wel een mooie maand. Ook Italië werd even onder de loep genomen. Of zoals een expert zei “Iedereen is bang voor Italië, dus dat zal wel weer meevallen”. Verder hebben we natuurlijk nog de FED rentevergadering, maar daar had iemand het over. Die stijging lijkt een zekerheidje. Er wordt tenslotte een 100% kans ingeprijst. Van de ECB verwachten enkele experts dat het met 6 maanden wordt verlengd. Ik was van de week in Londen en daar verwacht men dat ook.
Er was een expert die het bijna perfect had voorspeld. Ik herhaal even zijn letterlijke worden : “Trump wint maar het tegenovergestelde gebeurd van wat iedereen verwacht. Na in eerste instantie een kleine schrikreactie stijgt de Dow Jones naar een All Time High. Reden: de rente stijgt en er wordt gedraaid uit obligaties richting aandelen.” Alsof de man een glazen bol had.
cvz-20161201fig1-730x251.png
optimistisch 51%
neutraal 25%
pessimistisch 24%

--- 27%

Ook het lange termijn optimisme is weer een flink stuk hoger. Voor een dergelijk optimisme moeten terug het begin van het jaar.
cvz-20161201fig2-730x308.png
optimistisch 37%
neutraal 43%
pessimistisch 21%

--- 16%
Dramatische portefeuille keuzes
De portefeuille keuzes van experts waren dramatisch. Een fictief long / short fonds was de afgelopen jaren mooi aan het stijgen, maar in november was men in staat om het slechtste aandeel bij de toppers te zetten, (Ahold -11%). Ook KPN had men beter weg kunnen laten (-9%) En dat terwijl men een van de betere aandelen juist bij de floppers had neergezet, (Arcelor +16%). Per saldo zou een dergelijk fonds 4,5% hebben verloren. De particuliere beleggers hadden juist een top maand. Zij hadden AEGON bij de toppers gezet (+22%). Hun fonds steeg met 7,3%. We kunnen dus stellen dat de IEX lezers de experts hebben ingemaakt. Hoewel ze nog een hoop uit het verleden hebben goed te maken. De expert die het novemberscenario perfect had voorspeld was AEGON long gegaan (+22%) en Gemalto short (-3%).

saldo stemmen perf
floppers
GALAPAGOS 6 0,8%
AHOLD 5 -10,5%
ING 4 7,1%
KPN 4 -8,5%---------
gemiddeld
5,5%
ARCELORMITTAL -10 16,1%
UNIBAIL-RODAMCO -5 -4,0%
ROYAL DUTCH SHELL -4 5,6%
AKZO NOBEL -2 -0,2%
PHILIPS -2 -1,2%
UNILEVER -2 -0,8%
WOLTERS KLUWER -2 -3,5%


---------


-2,3%
aex
2,8%
AEGON nu ook favoriet bij experts, Arcelor weer top flopper
Voor de komende maand hebben de experts ook AEGON bij de toppers gezet. Samen met ING (5) en Ahold (4). Verder zijn er veel lage beta aandelen, zoals Heineken en Unilever. ArcelorMittal staat wederom bovenaan, gevolgd door Royal Dutch Shell en Unibail.

saldo stemmen perf
floppers
AEGON 6
ING 5
AHOLD 4
GEMALTO 3
HEINEKEN 3  
UNILEVER 3  

   
ARCELORMITTAL -9
ROYAL DUTCH SHELL -5
UNIBAIL-RODAMCO -3
ABNAMRO -2
ALTICE -2
NN -2
PHILIPS -2Deze maand deden er 63 experts aan de enquête mee, waarvoor mijn dank. 


Over Trump, inflatie en de dollar
Bron:  Hendrik Oude Nijhuis
Donald_Trump_by_Gage_Skidmore_3-SH400x371.jpgBeleggers zijn soms onnavolgbaar.
Toen duidelijk werd dat Republikein Donald Trump de verkiezingen zou winnen raakten aandelen wereldwijd in vrije val.
Voor de Amerikaanse en de Europese aandelenbeurzen stonden openingsverliezen van zo'n 5% in het verschiet.
De Japanse Nikkei sloot de dag af met een verlies van 5,3% en na stevige verliezen bij opening van de beurzen in Europa keerde het sentiment alweer.
De tien beursdagen die volgden waren voor aandelen de beste in jaren.
De Amerikaanse beurzen bereikten zelfs nieuwe records.
Vrijwel geen deskundige of tv-station die de overwinning van Trump had zien aankomen. En vrijwel geen beursanalist die had voorzien dat wanneer Trump zou winnen aandelen en de dollar zouden stijgen, laat staan zo fors.

Inflatiepresident
Waar de Amerikaanse centrale bank waarschijnlijk nog dit jaar de rente zal verhogen lijkt de nieuwe regering onder aanvoering van Trump door middel van overheidsbeleid de economie juist extra te willen stimuleren. Dit onder meer door belastingverlagingen voor bedrijven en door investeringen in infrastructuur. 
Het verwachte beleid van Trump stuwt de inflatie en in anticipatie hierop deden beleggers obligaties in de uitverkoop waardoor de rente is gestegen. De koers van een obligatie en de rente bewegen omgekeerd: dalen obligaties in koers dan stijgt de rente.
Een hogere rente maakt de Verenigde Staten voor beleggers extra aantrekkelijk en vandaar dat de dollar is gestegen ten opzichte van andere valuta. Een sterke dollar vormt zelf overigens weer een rem op de inflatie in de Verenigde Staten. Goed beschouwd kan gesteld worden dat Trump de Amerikaanse inflatieverwachtingen al stuwt en via de sterke dollar inflatie reeds wordt geëxporteerd.
Valutakoersen laten zich heel lastig voorspellen en de vraag is of beleggers er verstandig aan doen dit te proberen. Vanwege het effect van communicerende vaten bewegen valutaparen zoals de euro en de dollar veelal in een bepaalde bandbreedte: is de dollar duur en de euro goedkoop dan vormt dit een stimulans voor de Europese economie, en omgekeerd geldt uiteraard hetzelfde.

Valutarisico’s
Hendrik-Oude-Nijhuis-120x160.jpg
Hendrik Oude Nijhuis

Auteur, oud bestuurslid HCC Beleggen en BSC Duitenberger.
Oprichter Warrenbuffet.nl
Hendrik Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in ‘s werelds beste beleggers. Hij is medeoprichter van Beterinbeleggen.nl en zijn bestseller over Warren Buffett is via de website http://www.warrenbuffett.nl/ gratis beschikbaar. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen.
In navolging van Warren Buffett focussen aandelenbeleggers beter niet zozeer op macro-economische zaken en valutakoersen maar vooral op individuele bedrijven en de waarderingen daarvan. Sterke en op aandeelhouderswaarde gerichte bedrijven zijn vooral in de Verenigde Staten te vinden waar men meer dan in Europa en Japan op creatie van aandeelhouderswaarde is gericht.
De valutarisico's van het beleggen in Amerikaanse aandelen zijn overigens vaak kleiner dan verondersteld. Dit komt doordat vaak een behoorlijk deel van de omzet buiten de Verenigde Staten zelf behaald wordt. Ter indicatie: voor de bedrijven die deel uitmaken van de S&P 500 gaat het om bijna de helft van de totale omzet.

Records zijn normaal
Gestuwd door de onderliggende waardecreatie tenderen aandelenbeurzen uiteindelijk opwaarts. De records van de Amerikaanse beurzen zijn dan ook geen aanleiding om aandelen voorlopig te mijden. En zelfs al zijn aandelenmarkten overgewaardeerd dan nog zijn er vaak voldoende individuele aandelen te vinden die wel aantrekkelijk gewaardeerd zijn.
De Dow Jones bereikte onlangs voor het eerst het niveau van 19.000 punten. Uitgaande van een rendement van 6% tot 6,5% per jaar - ongeveer in lijn met rendementen uit het verleden - staat deze index aan het einde van Trump's eerste presidentstermijn op een niveau van circa 25.000 punten. Dit lijkt misschien optimistisch gedacht maar goed beschouwd is zo'n niveau dan eigenlijk heel normaal...

Hendrik Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in ‘s werelds beste beleggers. Hij is medeoprichter van Beterinbeleggen.nl en zijn bestseller over Warren Buffett is via gratis beschikbaar. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen. 


Hcc Beleggen interessegroep Computerbeleggersgroep-ZH
 
Computerbeleggersgroep-ZH
zh230x180.jpg HCC Beleggen IG Computerbeleggersgroep-ZH in de regio Zuid HollandSinds de oprichting in 2002 houden wij ons bezig met “Beleggen met behulp van de computer”. Het accent ligt daarbij op het vergroten van de kennis van het ontwikkelen en exploiteren van handelssystemen. Deze zijn vooral gebaseerd op methoden uit de kwantitatieve en statistische analyse. Uiteraard wordt daarbij ook aandacht besteed aan ondersteunende software. Regelmatig besteden we echter ook aandacht aan andere vormen van beleggen zoals Fundamentele analyse. Daarbij gaan we altijd uit van het beschrijven en bespreken van een gestructureerde aanpak die gebaseerd is op objectieve grondslagen. 
Wij komen 9 keer per jaar bijeen. Afwisselend in Berkel & Rodenrijs en Delft.
Klik hier voor meer info    Contactadres: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken


Winnaars en verliezers onder het beleid van Trump
Bron:  Robert van den Oever, Morningstar , 16 november, 2016
MorningstarLogo-Header.gif
Welke sectoren kunnen profiteren van het beleid dat de aankomende Amerikaanse president Donald Trump voor ogen heeft? En welke sectoren zullen daar onder te lijden hebben? Morningstar weegt de potentiele winnaars en verliezers.


Het directe effect van de verkiezing van Donald Trump tot 45e president van de Verenigde Staten is verwaarloosbaar, aangezien Morningstar analyses maakt voor de lange termijn, gebaseerd op de fundamentals van bedrijven en sectoren. Maar wijzigingen in het beleid die de aankomende nieuwe president voorstaat, kunnen de komende jaren wel effect gaan hebben op sectoren, afhankelijk van de accenten die Trump legt.
Op basis van zijn eerdere uitspraken is een beeld te vormen van waar hij tijdens zijn presidentschap meer aandacht aan wil geven. Bijvoorbeeld investeren in infrastructuur. Of het – al dan niet deels – ongedaan maken van Obamacare, de collectieve zorgverzekering die officieel Affordable Care Act heet. En niet te vergeten Trumps wens om de belastingen te verlagen, voor burgers en voor bedrijven.

Achterstallig onderhoud
Als de investeringen in wegen, bruggen en spoorlijnen inderdaad gaan toenemen, dan kan de staalsector en de bouw profiteren. De staalbedrijven lieten afgelopen week direct na Trumps verkiezingsoverwinning al een duidelijke rally zien. Trump heeft voorgesteld om in de komende 10 jaar zo’n 1 biljoen dollar te investeren in achterstallig onderhoud. Dat geld heeft hij niet, maar hij mikt op een model waarbij private partijen mee investeren in ruil voor een terugverdienmogelijkheid, zoals tol heffen op een nieuwe weg.
Die nadruk op publiek-private samenwerking betekent volgens Morningstar veel onzekerheid en vraagtekens over de haalbaarheid. Het is dus lang geen uitgemaakte zaak dat bedrijven hier snel en veel van kunnen gaan profiteren.

Grondstoffen
In samenhang met de te verwachten investeringen zullen ook de bedrijven die te maken hebben met grondstoffen profiteren, zoals mijnbouwers, en de grondstoffen zelf. Met name koper zette na de verkiezingen de rally voort die het al beleeft sinds eind oktober. Maar Morningstar-analist Jeffrey Stafford maant beleggers tot kalmte. Het is volgens hem onwaarschijnlijk dat Trumps plannen de vraag naar koper merkbaar zullen doen toenemen op de lange termijn. Zo veel koper hebben investeringen in infrastructuur immers niet nodig.

Gezondheidszorg
Eventuele wijzigingen in het beleid voor de gezondheidszorg kunnen grote gevolgen hebben. Als de Affordable Care Act geheel of gedeeltelijk ongedaan gemaakt wordt, dan vallen zo’n 20 miljoen nieuwe verzekerden weer uit het systeem. Dat zou het omzetvolume drukken van de zorgbedrijven die de medicijnen en zorghulpmiddelen leveren.
Het is nog onduidelijk of de hele Act van tafel gaat, of dat die wordt aangepast. Volledig intrekken lijkt Morningstar-analist Damien Conover onwaarschijnlijk, aangezien de wet voor sommige groepen juist voordelig heeft uitgepakt. Wijzigingen kunnen negatieve gevolgen hebben voor bedrijven als er minder vraag naar zorg en zorgproducten komt.
De andere kant van de medaille is dat als er geen Act is, er ook een deel regulering wegvalt. Die regulering zou in de praktijk lagere prijzen en lagere marges voor de zorgbedrijven betekenen. Het risico op prijsverlagingen is nu kleiner dan het zou zijn geweest onder een regering-Clinton.
Analist Conover heeft de Fair Value berekeningen voor de healthcare-bedrijven die hij volgt vooralsnog ongemoeid gelaten, aangezien de impact van de Republikeinse plannen nog niet in te schatten is.
Vrij personenverkeer in gevaar?
Morningstar neemt ook de softwarebedrijven in ogenschouw vanwege Trump, want hij wil de immigratie beperken, of met voorwaarden omkleden. Dat kan een effect hebben op de grote softwarebedrijven die voor hun personeelsbestand putten uit de hele wereld. Vrij personenverkeer is voor die bedrijven van levensbelang om de juiste ontwikkelaars aan te kunnen trekken en vast te houden. Onder Trump is dat straks wellicht minder vanzelfsprekend dan nu.

Invoerheffingen
Wat de industriebedrijven betreft kunnen de autobedrijven last krijgen van Trumps protectionsme. Direct na de verkiezingsuitslag moesten de automultinationals al een flinke veer laten. De autoconcerns vrezen Trumps ideeën over het aanpassen van internationale handelsverdragen en dat leidt tot grote onzekerheid in de auto-industrie. De Europese en Japanse autobouwers zouden geconfronteerd kunnen worden met invoerheffingen.

Defensie-uitgaven

Trump wil meer spenderen aan defensie. Naar verwachting zal het defensiebudget van de VS stijgen naar boven 650 miljard dollar in 2019, vergeleken met 583 miljard dollar die de regering-Obama heeft begroot voor 2017. Ook heeft hij de Europese NAVO-bondgenoten opgeroepen om hun defensie-uitgaven op te schroeven en zich te houden aan de afspraak dat ze 2% van hun bruto binnenlands product uitgeven aan defensie. Veel Europese NAVO-landen geven minder uit dan 2% en Trump heeft dat bekritiseerd. Hij vindt dat die landen te makkelijk de rekening naar de VS schuiven.

Grensoverschrijdend
Bij de defensieve consumentengoederen zullen de fundamentals niet veranderen, maar wel zijn andere factoren van invloed, zoals wisselkoerseffecten. Bedrijven met een blootstelling aan Mexico, door aldaar gevestigde dochterbedrijven bijvoorbeeld, kunnen invloed ondervinden van de dalende Mexicaanse peso. Maar dat zijn kortetermijneffecten.
Een ander effect ligt op de loer voor bedrijven die hun productie hebben uitbesteed naar China. Trump wil dat werk en die banen terughalen naar de VS, dus wijziging van handelsverdragen of importvoorwaarden kunnen zulke bedrijven hinderen. Voor Morningstar blijft de kwaliteit van bedrijven met een Economic Moat, ofwel langdurig concurrentievoordeel, vooropstaan.
Samenvattend komen de aandelenanalisten van Morningstar op basis van de boven geschetste ontwikkelingen tot het volgende lijstje met winnaars en verliezers:
Election-winners-losers-list-20161117-650x296.PNG
Volatiliteit leidt tot koopkansen
In algemene zin stellen de Morningstar-aandelenanalisten dat de verkiezingsoverwinning van Trump vooralsnog tot meer volatiliteit op de markten kan leiden, zolang nog niet duidelijk is wat zijn beleid precies gaat inhouden. De dips op de beurzen die de volatiliteit met zich meebrengt, kunnen beleggers gebruiken om kansen te benutten tegen aantrekkelijke waarderingen.

Lees meer:
- Trump president: Morningstar analyseert de gevolgen 


Hcc Beleggen interessegroep CoSA
CoSA-370x215.png

CoSA, Computerondersteunde Selectie van Aandelen, gebaseerd op fundamentele analyse van bedrijven. Er wordt primair gekeken naar omzet, nettowinst, eigen vermogen, dividenden en winst per aandeel om de kwaliteit van een bedrijf te bepalen. Pas als het bedrijf kwalitatief aan minimum eisen voldoet wordt er naar de koersen gekeken.
Indien u meer wilt weten over de activiteiten van CoSA, kunt u de voorlopige CoSA-webpagina (klik hier), raadplegen of contact opnemen met de voorzitter: Jan van der Meulen via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
U kunt zich met hetzelfde mailadres aanmelden voor het ontvangen van informatie, zoals de wekelijks verschijnende CoSA-nieuwsbrief en voor het verkrijgen van toegang tot de voor CoSA-leden beschikbare Europese CoSA/SSG-verzameling. 


Risico’s van crowdfunding mogelijk onderschat
Bron: Redactie
AFMlet-op-sh400x178.gif

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) evalueert momenteel de crowdfundingvoorschriften die per 1 april 2016 zijn geïntroduceerd.
De evaluatie bestaat uit verschillende consumentenonderzoeken en een consultatieronde.
Deze onderzoeken worden uitgevoerd in samenwerking met crowdfundingplatformen.

Voorlopige bevinding
Op basis van de eerste uitkomsten komt de AFM tot de voorlopige bevinding dat een deel van de investeerders de risico’s van crowdfunding onderschat. Een groep investeerders schat de kans op mislukking van een project in op minder dan 2,5%.
Crowdfunding (ook wel publieksfinanciering genoemd) is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële intermediairs, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Crowdfunding gaat in principe als volgt: een groep of persoon, dat kan zowel een ondernemer als particulier zijn, wil een project starten, maar heeft onvoldoende startkapitaal. Om dit kapitaal te verwerven biedt hij of zij het project aan (bijvoorbeeld op een platform op het internet) en vermeldt het benodigde bedrag erbij. Op deze manier kan iedereen investeren in het project. Het idee erachter is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren. Dit in tegenstelling tot bankkredieten en grootinvesteerders, waarbij er sprake is van slechts één of enkele investeerders die een groot bedrag inbrengen. Deze kleine investeerders noemt men the crowd het Engelse woord voor de mensenmassa.

Op sommige crowdfunding-websites gaat het geïnvesteerde geld niet direct naar het project, de ondernemer ontvangt het geld pas als (ten minste) 100% van het bedrag binnen is. Indien deze 100% niet wordt behaald krijgen de investeerders hun geld terug of worden toegezegde investeringen niet geïncasseerd
. Lees meer op Wikipedia

Dat lijkt, op basis van de huidige kennis, geen realistische inschatting. Daarnaast acht ongeveer 40% van de respondenten de risico’s van crowdfunding lager dan die van beleggingsfondsen én aandelen.

De risicokwalificatie die het crowdfundingplatform aan een project geeft, vindt de consument belangrijk.
De  investeerder zal zelf dan ook een gedegen analyse zal moeten doen. De AFM erkent dat er aanleiding is om zelf scherper te kijken naar de wijze waarop de platformen projecten beoordelen en hoe ze klanten daarover informeren.

Net als bij het beleggen in andere productcategorieën, is het ook voor crowdfundbeleggen van belang dat er verantwoord wordt geïnvesteerd door consumenten. Investeren in crowdfunding kan een mooi rendement opleveren.

De risico’s nog onduidelijk.
De AFM raadt consumenten aan een verantwoord deel van hun vermogen in crowdfunding te investeren en dit te spreiden over meerdere projecten. Als richtlijn hanteert zij maximaal 10% van het vrij belegbaar vermogen.
De AFM komt tot de voorlopige conclusie dat crowdfunding-investeerders regelmatig een hoger percentage van hun vrij belegbaar vermogen investeren in crowdfunding.

Doel van de evaluatie
Met de recente consumentenonderzoeken beoogt de AFM de effectiviteit van het toezicht op de crowdfundingsector en de werking en voorschriften te verbeteren.
De AFM krijgt hiermee inzicht in de ontwikkelingen van crowdfunding, de daaraan gelinkte risico’s, en onderzoekt of de huidige voorschriften en regelgeving hiertoe effectief zijn.
De AFM onderzoekt daarnaast ook de eventuele kosten van de voorschriften. Die kunnen bijvoorbeeld bestaan uit drempels die consumenten ervaren of administratieve lasten van platformen. Tevens worden stakeholders opgeroepen om input aan te dragen. Voor meer info zie website AFM.
De rapportage van de volledige evaluatie wordt in het voorjaar van 2017 verwacht. 


Consument of participant?
Bron: Redactie HCC Beleggen
De HCC Beleggen organiseert een aantal activiteiten. De bekendste activiteiten die wij organiseren zijn de beleggerssymposia, die we tweemaal per jaar houden in De Bilt, de regiogroepen en deze nieuwsbrief. Een toenemend aantal mensen wil ook aktief meedoen. En dat Kan.

actieveleden_gezocht_sh400x236.gifVoor de organisatie van onze symposia zijn wij voortdurend op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren aan de totstandkoming hiervan.
Het is niet alleen leuk om dergelijke evenementen te organiseren, maar het is ook een ideale gelegenheid om je netwerk uit te breiden met interessante contacten.

Bestuursleden gezocht
Bestuursleden worden telkens voor een vaste periode benoemd met een maximum van 2 periodes en om die reden zijn wij op zoek naar mensen die bereid zijn de kar te trekken.

Redactieleden gezocht
Voor de nieuwsbrief en de website zijn wij dringend op zoek naar mensen die de nieuwsbrief en/of website redactioneel willen beheren en/of het aandurven een column, een  artikel of  recensie te schrijven.

Webmaster gezocht
Voor de website zijn wij dringend op zoek naar mensen die de website willen beheren.

Zonder deel uit te maken van de organisatie kunt u vanzelfsprekend ook meedoen aan één van de Regio- of Belangstellingsgroepen.

Maar ook andere dingen doen zoals het geven van een aardige lezing,  met anderen handelsstrategieën uitwerken, software onder de knie krijgen of gewoon een groep vormen waarmee je samen de markt analyseert/bespreekt, behoort tot de mogelijkheden.

Ben jij enthousiast, wil je niet alleen consumeren maar ook participeren, neem dan per email contact op met het HCC Beleggen bestuur  of met de redactie  


HCC beleggen Website HCC beleggen Vacatures Adverteren Downloads
Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.

 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.0292 seconden