HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow Nieuwsbrief 20110801
Nieuwsbrief 20110801

HCC Beleggen Logo
inhoud:    HCC Beleggen Nieuwsbrief 20110801EMU: We’re in it together:
Bron: DNB
Europa is van groot belang voor de economische ontwikkeling en welvaart van Nederland. De interne markt heeft de handel sterk gestimuleerd, wat voor Nederland als open economie bijzonder gunstig is.

Van de financiële integratie in het eurogebied hebben met name Nederlandse financiële instellingen, met een kleine thuismarkt en hoge binnenlandse besparingen, sterk geprofiteerd. Deze verwevenheid kan echter ook leiden tot stabiliteitsrisico’s, zoals nu te zien bij de besmettingseffecten van de Griekse problematiek. Dit vraagt om een voortvarende aanpak, waarbij strikte budgettaire discipline en het voorkomen van economische onevenwichtigheden nodig zijn om de onschatbare meerwaarde van Europa voor de groei en werkgelegenheid te bestendigen. Dat is in het belang van Europa en daarmee van Nederland.

financieel en economische verweven europaEconomische en financiële verwevenheid

De sterke economische verwevenheid van Europese landen is een natuurlijk gevolg van de interne markt voor goederen en diensten. Door het wegvallen van grenzen is de handel binnen Europa toegenomen, en is het Europese buitenland belangrijk geworden als investeringslocatie. Met de introductie van de euro, in 1999, namen de intra-Europese handel en investeringen verder toe. Wisselkoersrisico’s bij internationale betalingen verdwenen en prijsverschillen tussen landen werden transparant. Het resultaat is dat inmiddels circa 60% van de buitenlandse investeringen en bijna driekwart van de buitenlandse handel van Europese landen plaatsvindt met andere Europese landen. Europese landen zijn dus economisch sterk afhankelijk van elkaar. Dat geldt in het bijzonder voor Nederland: de Nederlandse economie is twee maal zo open als het gemiddelde EU-land.

De groei van intra-Europese handel en investeringen is gepaard gegaan met een toename van grensoverschrijdende financiële dienstverlening. Dit is overigens geen specifiek Europees, maar een mondiaal fenomeen – in elk geval tot aan het begin van de financiële crisis. De effectenmarkten en het interbancaire verkeer zijn het sterkst geïntegreerd. Zo is bijna 30% van de leningen tussen banken in het Eurogebied grensoverschrijdend, wat is bevorderd door het uniforme betalingssysteem Target. De integratie van aandelen- en obligatiemarkten is gestimuleerd door de eurobrede infrastructuur voor effectenafwikkeling. Ook het gemeenschappelijke monetaire beleid heeft de integratie in het eurogebied gestimuleerd, waarbij banken in alle lidstaten te maken hebben met dezelfde geldmarktrentes. In vergelijking met de professionele geld- en kapitaalmarkten is de consumentenmarkt vooralsnog minder geïntegreerd door nationale verschillen in wetgeving, producten en betaalmethoden.

De financiële integratie blijkt ook uit de vorderingen van banken op andere landen in het eurogebied, die gezamenlijk goed zijn voor bijna EUR 3.400 mrd (Bron: BIS). Er is sprake van een complex netwerk van financiële relaties, waardoor problemen in een relatief klein land als Griekenland zich kunnen verspreiden naar de hele Europese financiële sector (en daarbuiten). Onderstaande figuur geeft een overzicht van grensoverschrijdende vorderingen van – en verplichtingen aan – banken vergeleken met het bruto binnenlands product (bbp) in 10 geselecteerde eurolanden. De banken van deze landen hebben gemiddeld 37% van het nationale bbp uitstaan op andere eurolanden, waarvan bijna de helft op andere banken. Van de totale vorderingen van banken op andere eurolanden staat een derde uit op de landen in de periferie, waarvan het grootste deel op Italië en Spanje. De periferielanden, maar ook relatief open economieën als België, Oostenrijk en Nederland, hebben dan ook grote verplichtingen aan banken in het eurogebied. De waarde van uitzettingen van Nederlandse banken op het eurogebied is boven gemiddeld met 69% van het Nederlandse bbp (waarvan 24% op de perifere landen). afbeelding EMUTer illustratie: dat is meer dan twee keer zo veel als de exposure op de VS. Ook voor Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsfondsen geldt dat het grootste deel (circa 43%) van hun buitenlandse beleggingen uitstaat op andere eurolanden. Dit reflecteert het grote belang van Europa voor de Nederlandse financiële sector.


Grote voordelen door integratie, maar grote risico’s door besmetting
De reële en financiële integratie is een belangrijke stimulans voor de economische ontwikkeling en welvaart. De handelsgroei binnen het eurogebied ligt sinds 1998 ongeveer 3 procentpunten hoger dan de groei van de handel in vergelijkbare landen buiten de eurozone (Denemarken, Zweden, VK). Ook financiële instellingen – en hun klanten – hebben sterk geprofiteerd van de financiële integratie in het eurogebied. Banken beschikken door de diepe en brede financiële markt over ruime afzet- en fundingmogelijkheden. Institutionele beleggers als pensioenfondsen kunnen dankzij de financiële integratie hun beleggingen beter spreiden zonder wisselkoersrisico te lopen. Met name voor Nederland, met een kleine thuismarkt en hoge binnenlandse besparingen, is dit een belangrijk voordeel.

Integratie kan echter ook leiden tot stabiliteitsrisico’s indien Nederlandse instellingen worden besmet door problemen in andere landen. Zo leidden twijfels over de financiële gezondheid van tegenpartijen tijdens de crisis in 2008 tot het opdrogen van de interbancaire markt in het hele eurogebied (en daarbuiten).

De Europese schuldencrisis toont aan hoe ernstig financiële besmetting kan zijn. Griekenland is een relatief kleine economie en de uitzettingen van de Nederlandse financiële sector op het land zijn beperkt. Niettemin kan door de grote economische en financiële verwevenheid in het Eurogebied een lokaal probleem uitgroeien tot een risico voor de hele Europese economie en financiële sector. Dat is een logisch gevolg van een gemeenschappelijke markt en de monetaire unie. Het is daarom een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de eurolanden om die problemen te voorkomen of – als dat niet lukt – op te lossen. Een structurele oplossing van de problemen in de Europese periferie moet recht doen aan de grote economische en financiële verwevenheid en de voordelen die daaraan verbonden zijn. De Griekse crisis vraagt daarom om een voortvarende aanpak en geloofwaardige flankerende maatregelen om besmetting naar andere Europese landen te voorkomen. Dit houdt in strikte budgettaire discipline, met een versterking van het stabiliteits- en groeipact, automatische sancties in het geval van overtreden, en verankering van begrotingsregels in nationale wetgeving. Ook moeten economische onevenwichtigheden tijdig worden aangepakt. Deze stappen vragen veel van de overheden, maar zij zijn hard nodig om ook in de toekomst crises te voorkomen. Een geloofwaardige Europese oplossing is voorwaarde voor het economische herstel en een sterke euro. Dat is in het belang van Europa en daarmee van Nederland.
Terug naar  Inhoud


Fed tot het uiterste bereid:
Bron: KBC Bank
De EMU-problematiek speelt zich af tegen de achtergrond van een algemene groeimatiging. De indicatoren van het producentenvertrouwen zijn wereldwijd over hun piek heen. Vooral de opnieuw sputterende dynamiek van de Amerikaanse arbeidsmarkt baart hierbij zorgen. Federal reserve in Washington, DCIn juni werden in de private sector slechts 57000 nieuwe banen gecreëerd, te weinig om de hoge werkloosheidsgraad te doen dalen.

Tegen deze achtergrond kondigde de Fed aan om desnoods tot het uiterste te gaan om een nieuwe recessie te vermijden. Mogelijke maatregelen zijn een bijkomende ronde van kwantitatieve versoepeling (“QE3”), een vastlegging van een minimale periode van het huidige beleid van gratis liquiditeiten en de verlenging van de looptijd van de overheidsobligaties die de Fed op haar balans heeft.

De onderliggende fundamenten van de wereldconjunctuur zijn echter nog steeds sterk genoeg om na de groeimatiging in het derde kwartaal van 2011 weer een aantrekkende groei tegen het jaareinde te verwachten. Vooral de aanhoudend sterke groei in de Opkomende Economieën ondersteunt dit scenario. De voorwaarde is echter dat zowel de EMU-crisis als de malaise op de Amerikaanse arbeidsmarkt snel naar de achtergrond verdwijnen.
Terug naar  Inhoud


Grondstoffen: sterke prijsschommelingen:
Bron: Dexia
BoorplatformDe prijs van een vat ruwe olie (Brent) stevende na de vergadering van de OPEC op 8 juni opnieuw af op de 120 dollardrempel. De financiële markten waren ontgoocheld omdat het oliekartel haar productiequota niet optrok en ze anticipeerden op een sterkere vraag naar ruwe olie in de tweede helft van het jaar. Maar of hun verwachtingen zullen uitkomen is een andere vraag. De laatste tijd neemt de onzekerheid over de wereldeconomie immers toe. En terecht, want de wereldeconomie zal dit jaar duidelijk minder krachtig groeien dan vorig jaar. Dat heeft ook een weerslag op de wereldwijde behoefte aan ruwe olie. Zowel het Internationale Energie Agentschap als de OPEC verwachten voor 2011 een kleinere stijging van de wereldwijde vraag naar aardolie dan in 2010. Toch moet het uitblijven van een verhoging van de productiequota genuanceerd worden. In feite pompen de OPEC-landen (zonder Irak) al sinds januari 2009 meer olie op dan hun productiequota toelaten. De komende maanden zullen Saoedi-Arabië en zijn drie medestanders (Koeweit, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten) wellicht meer olie oppompen. Daardoor zal het aanbod van ruwe olie op peil blijven, wat de onrust op de oliemarkten zou moeten doen afnemen. De olievoorraden zijn nog steeds goed gevuld, zowel in de Verenigde Staten als in de OESO-landen. De opflakkering van de Griekse crisis en de beslissing, op 23 juni, van de 28 landen die lid zijn van het Internationaal Energie Agentschap om de komende 30 dagen 60 miljoen vaten ruwe olie uit hun strategische voorraden vrij te geven, duwden de olieprijzen in de tweede helft van juni terug naar omlaag.

Door de combinatie van een minder dynamische conjunctuur, goed gevulde voorraden en een verdere productiestijging door de belangrijkste OPEC-landen, hebben de olieprijzen op korte termijn niet veel stijgingspotentieel. Maar een daling van de olieprijzen tot hun niveaus van begin dit jaar zit er niet in, zolang er geen einde komt aan de burgeroorlog in Libië. Bovendien is op 1 juni in de Golf van Mexico het orkanenseizoen gestart, dat nog tot eind november duurt. Indien deze regio door zware orkanen getroffen wordt, zullen de prijzen van petroleum en aardgas de komende zes maanden sterke schommelingen kennen.

Op lange termijn zullen de olieprijzen hun opwaartse trend voortzetten. De bestaande en gemakkelijk te exploiteren olievelden raken uitgeput. Japan zal in de toekomst voor zijn energievoorziening minder een beroep kunnen doen op kernenergie en meer andere energiebronnen moeten aanspreken, zoals aardolie, aardgas en steenkool. De vraag naar aardolie vanuit de Aziatische groeilanden (India en China) zal blijven aanzwellen. Grondstoffen zullen aantrekkelijk blijven voor speculanten, door de erg lage rentevoeten en door de bescherming die ze bieden tegen een zwakkere Amerikaanse dollar en een eventuele inflatiestijging. Ten slotte zullen de sociaal-politieke ontwikkelingen in de Arabische olieproducerende landen hun stempel op de olieprijzen blijven drukken. Indien de onrust naar Saoedi-Arabië zou overslaan en er de olieproductie zou onderbreken, zijn de gevolgen voor de olieprijzen niet te overzien.
Terug naar  Inhoud


Beleggen in indextrackers:
Bron: AFM
Indextrackers, of Exchange Traded Funds (ETF’s) die een index volgen, zijn beursgenoteerde, open-end beleggingsfondsen met als beleggingsdoel het zo goed mogelijk volgen van een onderliggende index. Er zijn verschillende soorten ETF’s, zoals ETF’s die geen index, maar een sector, opkomende markt, grondstof of valuta volgen. In deze publicatie wordt met een ‘ETF’ alleen de variant bedoeld die een index volgt.

De meest eenvoudige ETF’s zijn transparante producten. Met deze ETF’s wordt de onderliggende index één op één gevolgd. De indextracker wordt vervolgens passief beheerd; er vinden alleen transacties plaats om ervoor te zorgen dat de indextracker de onderliggende index zo goed mogelijk blijft volgen. Een voorbeeld hiervan is een AEX tracker, die de AEX volgt door exact dezelfde aandelen, in dezelfde verhouding, op te nemen als de AEX index. Om deze reden is deze soort ETF ook transparant. Een ETF-belegger kan namelijk te allen tijde zien hoe zijn ETF is samengesteld. De samenstelling is namelijk gelijk aan de samenstelling van de AEX index.

De afgelopen tijd is er een sterke groei waarneembaar in het aanbod van ETF’s op de Nederlandse markt. Gevolg van deze groei is dat er steeds nieuwe productvarianten op de markt komen. Zo zijn er ETF’s, die niet één index, maar meerdere indices volgen of (deels) actief beheerd worden. Ook bestaan er ETF’s die niet worden samengesteld door dezelfde onderliggende aandelen of obligaties als de te volgen index op te nemen, maar die gebruik maken afgeleide producten. Deze nieuwe varianten brengen elk hun eigen productkenmerken en specifieke risico’s met zich mee. Deze kenmerken kunnen in sterke mate afwijken van de productkenmerken van de meest eenvoudige ETF’s.

Om voor de aanschaf van een ETF een goede beoordeling van het product te kunnen maken heeft de AFM een aantal aandachtspunten opgesteld. Dit is geen volledige opsomming van alle relevante productkenmerken en is daarom enkel bedoeld als handvat. Voor de meest volledige informatie verwijst de AFM u daarom naar het volledige prospectus en de overige informatieverstrekking van de aanbieder van de indextracker.

Aandachtspunten indextrackers:

Risico
De belangrijkste financiële risico’s van een ETF kun je aflezen uit de risico-indicator. Aan de stand van de risico-indicator is te zien hoe groot het risico van een ETF is.

Tegenpartijrisico
In het beleggingsbeleid kan zijn vastgelegd dat er gewerkt wordt met derivaten (afgeleide producten) of het uitlenen van de onderliggende waarden. Hierdoor ontstaat een zogenoemd tegenpartijrisico. Het risico bestaat immers dat de tegenpartij niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Tracking error
De tracking error geeft aan in hoeverre een ETF er in slaagt de onderliggende index te volgen. De beheerskosten en transactiekosten voor het verhandelen van ETF’s zorgen ervoor dat er een verschil kan ontstaan tussen het rendement van een ETF en de onderliggende index. Ook het dividendbeleid en verschillen in samenstelling van een ETF en de onderliggende index kunnen ervoor zorgen dat de waarde van een ETF anders is dan de waarde van de gevolgde index. Het verschil wordt aangeduid met het begrip ‘tracking error’. Wanneer er sprake is van tracking error betekent dit dus dat de onderliggende index niet één op één gevolgd wordt. In de praktijk wordt in plaats van tracking error in sommige gevallen ook de term ‘tracking difference’ gebruikt.

Spreiding
Als kenmerk van een ETF wordt vaak het beperkte risico door de brede spreiding genoemd. Ondanks een brede spreiding kan er echter wel sprake zijn van een ‘concentratierisico’. Concentratierisico ontstaat bijvoorbeeld wanneer er een hele specifieke index wordt gevolgd, zoals een telecomindex of index met voornamelijk aandelen uit de financiële sector.

Weergave rendementen
Rendementen worden geregeld in grafiekvorm weergegeven. Kijk goed welke rendementen er met elkaar vergeleken worden en over welke periode de resultaten getoond worden. In sommige gevallen worden er ‘appels met peren’ vergeleken en zegt de vergelijking daardoor weinig. Wanneer de AFM dergelijke vergelijkingen ziet, zal er uiteraard actie worden ondernomen.

Meer informatie?
Op deze website  is meer informatie te lezen over indextrackers.
Hier vind je ook een samenvatting van een onderzoek van de AFM naar de informatieverstrekking over indextrackers. Deze samenvatting kan je ook gebruiken als je wilt beslissen of je wel of niet gaat beleggen in indextrackers.
Terug naar  Inhoud


Deelnemende Nederlandse banken doorstaan de Europese stresstest goed:
Bron: DNB
ING Bank, Rabobank, ABN AMRO en SNS Bank hebben onder toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB) deelgenomen aan de stresstest van de European Banking Authority (EBA). Aan de Europese bankenstresstest namen in totaal 90 Europese banken deel.

De vier Nederlandse banken die hebben deelgenomen aan de Europese bankenstresstest blijven alle ruim boven de minimumnorm, een core tier 1-kapitaalratio van 5,0 procent. De gemiddelde core tier 1-ratio van de vier banken  bedroeg per eind 2010 10,6 procent, en neemt in de stresstest af tot 9,4 procent. De Nederlandse bancaire sector komt daarmee sterk uit de Europese stresstest, ondanks een stevig stress-scenario.

In de stresstest rekenden de banken een voorgeschreven stress-scenario door, om vast te stellen of zij daaruit voortvloeiende verliezen kunnen dragen. Dat is beoordeeld aan de hand van de core tier 1-ratio, een indicator van de solvabiliteit van banken waarin alleen kapitaal van de hoogste kwaliteit wordt meegeteld. In totaal schrijven de Nederlandse banken als gevolg van het scenario EUR 19 miljard van hun activa af, ongeveer een kwart van het core tier 1-kapitaal. Zij zijn het meest gevoelig voor verliezen op de commercieelvastgoedportefeuille. De rentes die de Nederlandse banken moeten betalen voor hun financiering, stijgen in het scenario voor alle banken met de helft of meer. Ondanks de substantiële impact van het stress-scenario blijven alle vier de banken in het scenario ruim voldoende gekapitaliseerd.

De resultaten van de stresstest zijn grondig getoetst op juistheid, consistentie, en prudente doorrekening door zowel DNB als EBA. In hun eigen publicatie geven banken inzicht in hun individuele resultaten. Bovendien geven zij gedetailleerd inzicht in de omvang van de uitzettingen op de verschillende Europese landen, uitgesplitst naar verschillende typen portefeuilles (overheid, banken, consumenten, bedrijven en commercieel vastgoed). verloop van de core tier 1-ratio in het adverse scenarioVerder publiceren zij hun bezit van staatsobligaties, gedifferentieerd naar land en looptijd.

Methodologie en scenario
De stresstest gaat uit van twee macro-economische scenario’s voor de jaren 2011 en 2012: een baseline en een adverse scenario, samengesteld door de ECB en de Europese Commissie. Het baseline scenario is gebaseerd op verwachtingen over economische groei per eind 2010. In het baseline scenario neemt de gemiddelde core tier 1-ratio van de banken toe tot 12,1 procent.

Het fictieve adverse scenario vormt de kern van de stresstest, en houdt voor Nederland een twee jaar durende recessie in. Daarin loopt de werkloosheid fors op, terwijl tegelijkertijd huizen- en commercieelvastgoedprijzen dalen. De financieringskosten van banken stijgen in dit scenario door een vervlakkende rentecurve en oplopende spanningen op de interbancaire markt. Verder schrijft het scenario schokken voor op de handelsportefeuille van banken, en extra voorzieningen voor verliezen op overheids- en bankenuitzettingen in Europese landen.

De deelnemende instellingen hebben de impact van dit stress-scenario op hun vermogen en resultaat doorgerekend met behulp van hun eigen modellen, waarna de berekeningen zijn getoetst door DNB en EBA. De test is uitgevoerd op basis van de geconsolideerde balans per ultimo 2010. Meer informatie over de gebruikte scenario’s en methodologie is openbaar en te vinden op de website van EBA.
De resultaten van individuele banken in deze stresstest zijn hier terug te vinden
Terug naar  Inhoud


Uur van de waarheid:
Bron: KBC Bank
De problemen in Ierland, Portugal en Griekenland zijn in wezen een politieke kwestie, vermits de overheden van deze landen dankzij de internationale hulp voorlopig niet afhankelijk zijn voor hun financiering van de financiële markten. Voor Italië geldt dat echter niet. Bovendien is de markt voor Italiaanse overheidsobligaties de grootste van de EMU, waardoor een eventuele crisis catastrofale gevolgen zou hebben voor de EMU als geheel. Vetrouwenscrisis - wankele constructiesBovendien zijn de bestaande hulpfondsen wat hun omvang betreft absoluut niet in staat om Italië effectief te steunen. Om het helemaal erg te maken wordt Italië geleid door een premier met een eerder beperkte geloofwaardigheid.

Nu de vertrouwenscrisis met Italië een kernland van de EMU heeft bereikt, is het uur van de waarheid voor de EMU aangebroken. De diverse hulppakketten waren tot nu toe noodoplossingen die enkel tijdelijk voor rust zorgden tot de volgende crisis uitbrak. Nu is echter een structurele oplossing nodig. Pas dan zal de geloofwaardigheid in het europroject weer terugkeren en zullen de financiële markten weer tot rust komen.

Een dergelijke oplossing zou kunnen bestaan in het uitbouwen van een gemeenschappelijk begrotingsluik binnen de EMU, samen met de uitgifte van gemeenschappelijke euro-obligaties. Het ontstaan van een budgettaire naast de bestaande monetaire peiler zou een belangrijke constructiefout van de EMU wegwerken. Op termijn is voor deze piste geen alternatief. Zolang de EMU kwetsbaar blijft door de begrotingssituatie in individuele lidstaten is de EMU op termijn gedoemd om te mislukken.
Terug naar  Inhoud


Belangstellingsgroep(BG) Daytraders:
Bron: Redactie
Traders 'lijden' meestal een eenzaam bestaan. Interactie met andere traders doorbreekt die eenzaamheid en kan een verrijking zijn voor alles dat met traden te maken heeft. Wij zijn dan ook op zoek naar traders die af en toe samen willen komen om van elkaars ervaringen wijs te worden in een informele setting.

Op dergelijke bijeenkomsten kan een trader zijn/haar werkwijze toelichten en is er ruimte voor inhoudelijke discussie waar alle deelnemers aan mee kunnen doen. Als blijkt dat diverse leden van de groep meer willen weten over een bepaald onderwerp dan kan men als groep ook een externe spreker uitnodigen die zaken specifieker kan toelichten.

cijfersup90x156.jpg"Het lijkt ons erg leerzaam om een bepaald onderwerp dieper te kunnen doorgronden; in ieder geval voorbij het niveau van een introductie praatje."

Ook onderwerpen zoals:

    •     Money-management, traders-psychologie,
    •     het maken van een trade-plan wat moet daar eigenlijk allemaal in staan?,
    •     hoe kan ik afspraken met mij zelf maken tijdens het traden?,
    •     waarom zou ik mijn trade-resultaten moeten bijhouden en wat kan ik daarvan leren?

Allemaal zaken die bepalend zijn voor het succes van een trader en die zich prima lenen om sprekers uit te nodigen. Sterker nog: deze laatste zaken bepalen wellicht meer het succes van een trader dan een zogenaamde “super” entry middels een “systeem”.

Kortom: er zijn veel interessante onderwerpen die traders heel goed kunnen helpen om succesvol te zijn/worden en te blijven, want wat is mooier dan (deels?)onafhankelijk te kunnen zijn met behulp van traden.

Heeft u interesse om deel te nemen aan de BG Daytraders laat het ons dan via de Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken weten.
Terug naar  Inhoud


Interesse om aan te sluiten bij de groep Noordbeleggen?
Bron: Redactie
Op 8 maart 2006 is in Noord Nederland een groep gebruikers van het beleggingsprogramma Vestics van start gegaan om zich individueel en collectief verder te verdiepen in de boeiende wereld van het beleggen. In eerste instantie was het doel om elkaar te ondersteunen bij het leren kennen en gebruik van Vestics beleggingssoftware. Inmiddels ondersteunen en informeren we elkaar op meerdere terreinen uit de beleggingswereld en HCC Beleggen doet ook een duit in het zakje. Wij doen we onze beleggingen op individuele basis.

noord nederlandOnze groep bestaat momenteel uit zo’n tien leden (van enigszins gevorderd tot behoorlijk gevorderd op beleggingsgebied) en we komen zo’n vijf keer per jaar bijeen. Het zijn ‘interactieve’ bijeenkomsten waarin nieuwtjes en ervaringen onder het genot van een kopje koffie worden uitgewisseld.

Onderwerpen als ervaring met broker software, handelssystemen, indicatoren, werking van opties/turbo's enz. komen aan bod

Benieuwd geworden naar deze groep beleggers en de informele sfeer die de groep kenmerkt? Kom gerust eens een keer kijken of het iets voor je is.

Volgende bijeenkomst op donderdag 4 augustus 2011
Naast het bespreken van het vaste onderwerp de 'echte' portefeuille, komende de volgende onderwerpen komen aan bod:

De rode draad is, selecteren. • Selecteren van aandelen.
• Selecteren van Opties.
• Werking en selectie van Turbo's.
• Selecteren van Beleggingsfondsen

Voor meer informatie mail naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken .
Terug naar  Inhoud


Regiogroep(RG) Noord Holland:
Bron: Redactie
OSM_-_provincie_Noord-Holland199x400.jpg Beleggen kan een lucratieve en fascinerende hobby zijn. Maar er zijn ook risico's aan verbonden. Kennis en vaardigheid zijn noodzakelijke voorwaarden voor duurzaam succes.

Door bijeen te komen kunnen beleggers van elkaar leren. Daarnaast is bijeenkomen met gelijkgestemden een belangrijk ingrediënt voor gezelligheid.

Wij zijn dan ook op zoek naar (beginnende) beleggers die deel willen nemen aan regionale bijeenkomsten in de provincie Noord Holland.

Tijdens deze bijeenkomsten komen zowel algemenere thema’s (bijv. beleggingsmethodieken) alsook specifiek productgebruik (bijvoorbeeld beleggingspakketten) aan de orde.

Heeft u interesse om deel te nemen aan de RG Noord-Holland laat het ons dan via de Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken weten.
Terug naar  Inhoud


Zet alvast in uw agenda: 
5 november 2011
57 ste HCC Beleggen Symposium
Agenda
Bron: HCC Beleggen redactie
Terug naar  Inhoud


Disclaimer: Deze publicatie komt tot stand op de redactie van beleggersonline.nl de website van de HCC IG Beleggen. Noch de mate waarin de berichten, voorgestelde scenario’s, risico’s en voorspellingen de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De voorspellingen zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De schrijver(s) van deze publicatie en het bestuur van de HCC IG Beleggen en/of de Redactie van de Nieuwsbrief zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele verliezen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2020 Hcc Beleggen Website


De laadtijd van deze pagina is: 0.02575 seconden